مرور برچسب

قتل خشایارشا

مرگ خشایارشا

خشایارشای بزرگ یگانه شاه ناکام هخامنشی در گسترش امپراتوری عظیم ایران بود دوران سلطنت او ۲۰ سال بود. در آخرین سال های پادشاهی وی یعنی پس از خاتمه جنگ با یونان، نتوانست اقدام برجسته ای انجام دهد. .به استثنای کاخ های اضافی باشکوهی که در تخت…