مرور برچسب

قیمت سکه بهرام دوم ساسانی به همراه ملکه و ولیعهد

بهرام دوم، پنجمین شهریار ساسانی

به پادشاهی رسیدن بهرام دوم پس از مرگ بهرام یکم پسرش بهرام دوم در سن چهارده سالگی و در سال 276 میلادی به پادشاهی رسید. او پس از مرگ پدر و به احترام وی 40 روز پس از رسیدن به پادشاهی ایران، تاج بر سر ننهاد. پیش از تاجگذاری موبدان موبد پند…