مرور برچسب

قیمت سکه ساسانی

خسرو سوم ساسانی

خسرو سوم پس از کشته شدن شهربراز به دست فرخ هرمز بر تخت نشست. (629 میلادی) البته بر تخت نشستن خسرو سوم بدین معنی نبود که بر کل ایران تسلط داشته باشد. به گفته آرتور امانوئل کریستن سن، فقط نواحی خراسان زیر فرمان او بود و سرانجام حاکم خراسان او…