مرور برچسب

مادرشاه

مادر شاه ( ملکه مادر شاه سلطان حسین )

مادرشاه ، ملکه همسر شاه سلیمان یکم هشتمین پادشاه صفوی ، از سال ۱۶۶۶ تا سال ۱۶۹۴ و ملکه مادر شاه سلطان حسین نهمین پادشاه سلسله صفویان بود . وی از سال ۱۶۹۴ تا سال ۱۷۲۲ در مقام و جایگاه ملکه مادر بود ، پیش از او نکهت خانم و پس از او شاهپری…