مرور برچسب

ماملوک ها

معرفی 3 سپاه خاص و عجیب تاریخ

در طول تاریخ ارتش ها و سپاهیان گوناگونی تشکیل شده و از بین رفته اند و فقط نام و خاطره آنان بنا بر روش و تاثیر آنان بر روزگار ایشان، در یاد ها، خاطره ها و در نوشته ها بر جای مانده است. در طول تاریخ برخی از سپاهیان و ارتش ها دارای ویژگی های