مرور برچسب

متحد شدن ساسانیان با چین

پیروز سوم

فیروز سوم یا پیروز سوم در واقع پسر یزدگرد سوم بود. دودمان یزدگرد پس از متلاشی شدن ارتش امپراتوری ساسانی به شمال شرق ایران رفتند. در زمانی که امپراتوری ساسانی هنوز درگیر جنگ با اعراب بود، یزدگرد سوم پسر خویش یعنی پیروز سوم را برای دریافت کمک…