مرور برچسب

متن هوم یشت

هوم یشت

هوم یشت با سه بند یکی از کوتاه ترین یشت هاست، اما یسناهای 9، 10 و 11 (بندهای 1 تا 12) نیز هوم یشت نامیده می شوند و بندهای هوم یشتِ اصلی نیز از یسناهای 9 و 11 برداشته شده اند. به گمان، این یشت برای تطهیر هوم سروده شده است. در یسنا 9 به…