مرور برچسب

مرزبان بن رستم پریمی

مرزبان باوندی (خالق مرزبان نامه)

مرزبان باوندی یا مرزبان بن رستم پریمی (به فارسی مرزبان بن رستم پریمی)، سیزدهمین فرمانروای سلسله باوندیان از ۹۷۹ تا ۹۸۶، پسر و جانشین رستم دوم بود. در برخی منابع نام او را به رستم بن المرزوبان تغییر دادند که باعث سردرگمی مورخان شد و آنها را