مرور برچسب

مرگ داریوش هخامنشی

مرگ داریوش بزرگ

وقتی خبر شکست ماراتون به داریوش رسید. خشم او که به واسطه یورش ایونی ها به سارد و آتش زدن آن بسیار شدید بود دو چندان شد و عزم و اراده اش را در لشکر کشی به یونان راسخ ساخت. پس با عجله مأمورانی را به تمام ساتراپی ها فرستاد و دستور داد این بار…