مرور برچسب

معنی اسم ویسپرد

ویسپرد

ویسپَرِد=ویسپَه رَتَوُ (پهلوی : ویسپرد) از ترکیب دو واژۀ اوستایی "ویسپَه" (همه) و "رَتَوُ" (رَد، راد، سرور، خدایگان) به معنی همۀ ردان یا سروران {دینی} ترکیب شده است. ویسپرد که 24 کرده (فصل) دارد، در واقع برای خود کتاب مستقلی نیست، بلکه در