مرور برچسب

معنی دابویه

دابویه فرمانروای طبرستان

معنی دابویه معنی دابویه : دابویه در واقع موسس سلسله دابوییان در شمال ایران بود که به اعتبار دابویه سلسله گاوباریان را دابوییان نیز می نامند. دابویه دومین اسپهبد طبرستان از سلسله گاوباریان بود. او در سال 660 جانشین پدرش گیل گاوباره شد