مرور برچسب

معنی ماهوی سوری

ماهوی سوری مرزبان مرو

نخستین بار که از ماهوی سوری می شنویم هنگامی است که یزدگرد سوم آخرین پادشاه ایران باستان، شاه ایران است و اعراب به سوی مرزهای ایران هجوم آورده اند و یزدگرد سوم و بزرگان کشور پس از شکست قادسیه در انجمن مشغول رایزنی و در اندیشه پیدا کردن چاره