مرور برچسب

منوچهر دوم

منوچهر دوم ( شاه ایالت پارس )

منوچهر دوم یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود ، که در سده دوم میلادی سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود . منوچهر دوم پسر و جانشین اردشیر سوم و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . پیش از او اردشیر سوم و پس از او…