مرور برچسب

منوچهر یکم

منوچهر یکم ( شاه ایالت پارس )

منوچهر یکم یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود ، که در سده دوم میلادی سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود . وی دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . پیش از او وادفراداد چهارم و پس از او اردشیر سوم به عنوان فرمانروای…