مرور برچسب

نارسس

نارسیس سردار رومی خسرو پرویز

نارسیس یکی از سرداران خسرو پرویز در هنگام پادشاهی وی بود که در خدمت ارتش خدمت می کرد. نارسیس یکی از باهوشترین و بزرگترین سرداران زمان خویش بود. چگونگی آمدن نارسیس به ایرانهنگام که خسرو پرویز در سال 590 میلادی بر تخت نشست، بهرام چوبین،