مرور برچسب

نارسیس سردار رومی

نارسیس سردار رومی خسرو پرویز

نارسیس یکی از سرداران خسرو پرویز در هنگام پادشاهی وی بود که در خدمت ارتش خدمت می کرد. نارسیس یکی از باهوشترین و بزرگترین سرداران زمان خویش بود. چگونگی آمدن نارسیس به ایرانهنگام که خسرو پرویز در سال 590 میلادی بر تخت نشست، بهرام چوبین،