مرور برچسب

نامبِد

نامبِد ( شاه ایالت پارس )

نامبِد یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود ، که در سده یکم میلادی سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود . او فرزند اردشیر دوم و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . پیش از او پاکور دوم و پس از او نپاد به عنوان…