مرور برچسب

نامه فرخزاد

نامه رستم فرخزاد به برادرش معنی شعر + صوتی

نامه رستم فرخزاد به برادرش فرخ هرمز نامه ای است که در حین جنگ قادسیه و هنگامی که سپهسالار ارتش ایران یعنی رستم فرخزاد در جنگ با اعراب، متوجه شد که طبق پیشگویی ها دیگر امیدی به پیروزی ارتش ایران در مقابله با اعراب نیست، برای برادر خویش نوشت…