مرور برچسب

نام گاث های اوستا

اشتاد یشت

اشتاد یشت، یشت 18ام اوستا است و از بخش یشت‌ های کتاب مقدس اوستا می‌باشد که حدود 9 بند دارد و به نام ایزد اشتاد که اشتاد یکی از ایزدان کیش زرتشتی می باشد که بسیار عدالت پرور است، سروده شده‌ است.این اید در لهجه اوستایی ارشتات گفته می‌ شده است…