مرور برچسب

نبرد سالامیس

نبرد دریایی سالامیس

جنگ سالامیس سومین نبرد سپاه ایران با یونان، در زمان هخامنشیان بود. جنگ سالامیس در دریا و در شاخاب سالامیس درگرفت و به همین دلیل، به این نام معروف شد. این جنگ سومین جنگ، از سری دومین دوره نبرد های هخامنشیان و یونان است که طی آن سپاه ایران در…