مرور برچسب

نبرد طراز

جنگ تالاس یا طراز، اولین و آخرین جنگ اعراب با چینی ها

به راحتی می توان فهمید که چرا جنگ اعراب با چین در سال 750 میلادی اغلب یکی از مهم ترین نبردها در تاریخ آسیای مرکزی است. همانطور که جیمز میلوارد در تاریخ سین کیانگ در سال 2007 نوشت، این "اولین و آخرین دیدار ارتش های عرب و چین" بود. سوات سوچک