مرور برچسب

نبرد عین التمر

جنگ عین التمر

پس از شکست ایرانیان در جنگ انبار که به دلیل خیانت سپاه ایران، انجام گرفت. خالد بن ولید فرمانده مسلمانان سپاه خود را به سمت غرب شهر انبار حرکت داد. خالد پیش از خروج از شهر انبار یکی از اقوام خود را به فرماندهی شهر انبار منصوب کرد و سپس به…