مرور برچسب

نبرد هرمز و خالد

جنگ زنجیر نخستین جنگ اعراب با ایران

جنگ زنجیر نخستین درگیری ارتش ایران با سپاهیان عرب می باشد. دلیل نام گذاری این جنگ به گفته مورخان عرب آن است که پای اسیران ایرانی را با زنجیر بسته بوده اند ولی واقعیت امر این است که دلیل نام گذاری این جنگ به خاطر نوع آرایش جنگی سپاه ایران…