مرور برچسب

نرسی

نرسی هفتمین شاه ساسانی

آغاز کار شاهنشاه نرسهنرسه هفتمین شاه ساسانی، پسر شاپور اول و گوردزاد بود که در سال 228 میلادی زاده شده و در سال 303 میلادی در سن حدود 70 سالگی از دنیا رفته است. نرسه در سال ۲۹۳ میلادی به پادشاهی رسید. رومی ها او را نارسِس خوانده اند. نرسی