مرور برچسب

نقش اردیبهشت در تولد زرتشت

اردیبهشت یشت

این یشت، با 19 بند، به نام اردیبهشت، دومین امشاسپند است. اردیبهشت فرشته ای است که در جهان خاکی نگهبان درستی، پرهیزگاری، پارسایی، تقوا، پاکی، نظم و سرانجام اخلاق به معنای عام کلمه است. همین مفهوم است که از آن در دین مزدیسنا، پندار نیک،