مرور برچسب

نقش برجسته بهرام دوم در نقش رستم

بهرام دوم، پنجمین شهریار ساسانی

به پادشاهی رسیدن بهرام دوم پس از مرگ بهرام یکم پسرش بهرام دوم در سن چهارده سالگی و در سال 276 میلادی به پادشاهی رسید. او پس از مرگ پدر و به احترام وی 40 روز پس از رسیدن به پادشاهی ایران، تاج بر سر ننهاد. پیش از تاجگذاری موبدان موبد پند…