مرور برچسب

نهمین شاه هخامنشی

داریوش دوم هخامنشی

بیوگرافی داریوش دوم هخامنشیداریوش دوم نهمین پادشاه از دودمان هخامنشی است مورخان یونانی این شخص را نوتوس یعنی حرامزاده لقب داده اند، زیرا وی فرزند یکی از زنان غیر عقدی اردشیریکم به نام کسمارتیدن بوده است. داریوش را سوریائی نیز می نامیدند