مرور برچسب

نَپاد

نَپاد ( شاه ایالت پارس )

نَپاد یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود ، که در سده یکم میلادی سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود . او فرزند و جانشین نامبد و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . پیش از او نامبد به عنوان فرمانروای ایالت پارس بر…