مرور برچسب

هرمز یکم سومین شاه ساسانی

هرمز اول پادشاه ساسانی

پس از شاپور اول پسرش هرمزد اول در سال ۲۷۲ میلادی بر سر پادشاهی نشست. هرمز یکم سومین شاه ساسانی می باشد. وی پیش از رسیدن به پادشاهی، هرمزد اردشیر نام داشت. هرمزد اول بنیادگذار شهر "هرمزد اردشیر در خوزستان بود که اعراب تازی آن را سوق الاهواز