مرور برچسب

هزمزد دوم ساسانی

هرمز دوم، هشتمین شاه ساسانی

هرمز دوم که بود هرمز دوم (همچنین هرمزد یا اورمزد به فارسی میانه ) هشتمین پادشاه (ایران و انیران) امپراتوری ساسانیان بود. او از سال 303 تا 309 هفت سال و پنج ماه سلطنت کرد و پسر و جانشین او آذر نرسی بود.  بر روی سکه هرمز دوم نیز واژه شاه…