مرور برچسب

هشتمین یشت اوستا

تیر یشت

تیریشت، در کنار آبان یشت و فروردین یشت و مهریشت، یکی از زیباترین یشت ها و دربرگیرندۀ یکی از دلکش ترین افسانه های اساطیری ایران است. تِشتَر ستاره و ایزدی فرهمند است که به صورت اسب سفید زیبایی با گوش های زرین و لگام زر نشان در پهنۀ آسمان جای