مرور برچسب

همسر اسکندر مقدونی

اسکندر پس از فتح ایران و مرگ او

پس از سقوط پارس، اسکندر به سوی شمال به حرکت درآمد و پس از سر و سامان دادن به کارتپورستان(طبرستان)، در صدد تسخیر ممالک شرقی ایران بر آمد. نخست عازم گرگان شد، ولی پیش از عزیمت بدان جا سپاه خود را به سه قسمت تقسیم کرد. در زادراکَرت(استرآباد…