مرور برچسب

همسر اسکندر

پروشات ( شاهدخت هخامنشی )

پروشات شاهدخت هخامنشی ، دختر اردشیر سوم و آتوسا و خواهر اردشیر چهارم بود ، که در پارس چشم به جهان گشود . او از دودمان هخامنشی و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . گفته شده که او یکی از سه زن ایرانی ‌ای بود که به ازدواج اسکندر درآمده‌ بودند .…