مرور برچسب

هیتلر در ایران دنبال چه چیزی بود

هیتلر چه نقشه ای برای ایران داشت؟

برای توضیح این مطلب که هیتلر پیشوای آلمان چه نقشه ای برای ایران در سرش میپرورانید، و چرا به آن اندازه به ایران بها میداد و چرا روابط بسیار حسنه ای با دربار ایران داشت... ابتدا به کمی قبل تر از آن زمان یعنی به جنگ جهانی اول می