مرور برچسب

وادفراداد چهارم

وادفراداد چهارم ( شاه ایالت پارس )

وادفراداد چهارم یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود ، که در سده دوم میلادی سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود . پس از او منوچهر یکم به عنوان فرمانروای ایالت پارس بر تخت سلطنت نشست . اما هیچ اطلاعاتی از پادشاهی…