مرور برچسب

واژه ایران از چه کلمه ای گرفته شده و به چه معناست؟

چرا نام پرشیا به ایران تغییر کرد؟

ایران یا پرشیا ؟ مسئله این استبدون مقدمه میرم سراغ اصل مطلب ؛ با ما همراه باشید تا علت تغییر نام (علت تغییر نام پرشیا به ایران چه بود) را برایتان در ادامه بازگو کنیم. تا نگردی اشنا زین پردی رمزی مشنوی گوش نا محرم نباشد جای پیفام سروش