مرور برچسب

وردان دوم

وردان دوم

وردان دوم پسر اول بلاش یکم ( بیست و دومین شاه از خاندان اشکانی ) و از شاهزادگان مدعی سلطنت بود ، که در اثر نابسامانی های داخلی و درگیری های خارجی که موجبات ضعف حکومت بلاش یکم شده بود ، بهره جست و مدت زمان کوتاهی بر قسمتی از شاهنشاهی اشکانی…