مرور برچسب

ونند یشت در اوستا

ونند یشت

یکی دیگر از بخش های اوستا، کتاب مقدس ایرانیان باستان، ونندیشت است. ستارۀ ونند در این یشت در مقام دور کنندۀ حشره های موذی ستوده شده است. معنی این واژه چیره شونده و شکست ناپذیر می باشد. وَنَند (وَنَنت) یشت آخرین و کوتاه ترین یشت است که تنها…