مرور برچسب

وهشیر دوم

وهشیر دوم ( شاه ایالت پارس )

وهشیر دوم یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود که در سده سوم میلادی ( ۲۱۰_ ۲۰۶ میلادی ) سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود . پیش از او اردشیر چهارم و پس از او شاپور به عنوان فرمانروای ایالت پارس بر تخت سلطنت…