مرور برچسب

پادشاهی آژی دهاک

پادشاهی ایشتوویگو

ایشتوویگو یا آستیاگ، چهارمین پادشاه مادها بود که امپراطوری صدساله آنها را تسلیم هخامنشیان کرد. طبق منابع تاریخی هرودوت، دوران سلطنت این پادشاه از سال 585 تا 550 پیش از میلاد به مدت 35 سال طول کشید تا در نهایت، در شورشی که توسط کوروش بزرگ