مرور برچسب

پادشاهی بهرام سوم ساسانی

بهرام سوم ساسانی (بهرام بهرامیان)

پادشاهی بهرام سومبهرام سوم یا وهرام سوم در سال 293 میلادی به مدت چند ماه، پادشاه ایران ساسانی بود. پدر او بهرام دوم و مادر وی نیز شاپور دختک بود که وی بجای او بر تخت نشست. بهرام سوم بیش از چند ماه سلطنت نکرد. مدت پادشاهی او فقط ۴ ماه بود.