مرور برچسب

پادشاهی خسرو 5 ساسانی

خسرو پنجم ساسانی

خسرو پنجم ساسانی یکی از شاهان گمنام و واپسین ساسانیان است که در سده های تاریک یا همان قرن هفتم بر منطقه کوچکی از ایران حکومت کرد که البته طول سلطنت وی فقط چند روز بود. (سال 631 میلادی) مورخان خسرو پنجم را از خاندان ساسانی نمی دانند و او را…