مرور برچسب

پادشاهی هرمزد چهارم

هرمز چهارم

پس از مرگ انوشیروان، پسرش هرمزد چهارم در سال ۵۷۹ میلادی بر تخت نشست. به هنگام به پادشاهی رسیدن هرمزد چهارم ایران درگیر جنگ با روم بود، جنگی که در زمان خسرو انوشیروان آغاز شده بود. امپراتور روم میل داشت در قبال واگذاری یکی از شهرهای بین…