مرور برچسب

پادشاهی هووخشتره

پادشاهی هوخشتره، سومین پادشاه ماد

هوخشتره کیست؟ بیوگرافی هوخشتره سیاکسارس، هوخشتره یا سیاگزار سومین پادشاه مادها بود. سیاکسارس با امپراتوری بابلی نو برای نابودی امپراتوری آشور نو همکاری کرد و اکثر مردمان ایرانی، ایران باستان را متحد کرد و بدین وسیله ماد را به یک