مرور برچسب

پادشاهی گراز

فرآیین (شهربراز)

فرآیین یکی از شاهان ایران در دوره های پایانی ساسانیان بود که به مدت کوتاهی پیش از آذرمیدخت بر تخت نشست. فرآیین همان شهربراز است که اصالتا از نژاد شاهان ساسانیان نبود و چیزی حدود 40 روز سلطنت کرد و پادشاهی وی توسط فردوسی بزرگ چنین گفته شده…