مرور برچسب

پادشاهی گشتاسب بنده

فیروز دوم

در زمان پس از خلع خسرو پرویز و مرگ شیرویه پادشاهان زیادی بر تخت نشستند که هر کدام به مدت کوتاهی پادشاه ایران بودند. گشتاسب یا گشسب بنده یا جشنسده، با لقب پیروز دوم یا فیروز دوم در سال 630 میلادی قبل از آذرمیدخت و پس از شاپور شهروراز برای…