مرور برچسب

پاکور

پاکور ، پادشاه ماد آتروپاتن

پاکور یکی از شاهزاده های اشکانی بود که بر ماد آتروپاتن حکومت کرد ، آلان ها به قلمرو وی حمله کردند و وی را واردار کردند به سمت کوه فرار کند ،آنها همچنین همسر و صیغه های او را به اسارت خود درآوردند و پاکور را مجبور کردند برای آزاد کردن آنان…