مرور برچسب

پسرخسرو پرویز

فرود ( پسر خسرو پرویز و شیرین )

فرود فرزند خسرو پرویز ( بیست و چهارمین شاهنشاه ساسانی ، فرزند هرمز چهارم و نوهٔ خسرو اول ، انوشیروان بود که موفق شد در بحبوحهٔ کشمکش ‌های درباریان و فرماندهان نظامی و بزرگان حکومتی ، به قدرت برسد )و شیرین ( از شهبانوان پرنفوذ ساسانی و محبوب…