مرور برچسب

پسر خسرو پرویز

مردانشاه ( پسر خسرو پرویز )

مردانشاه پسر خسرو پرویز ( بیست و چهارمین شاهنشاه ساسانی ، فرزند هرمز چهارم و نوهٔ خسرو اول ، انوشیروان بود که موفق شد در بحبوحهٔ کشمکش ‌های درباریان و فرماندهان نظامی و بزرگان حکومتی ، به قدرت برسد ) و شیرین ( از شهبانوان پرنفوذ ساسانی و…