مرور برچسب

پیدایش خط میخی

بازخوانی خط میخی

سهم کارستن نیبور در بازخوانی خط میخی تاکارستن نیبور، جهانگرد آلمانی که درسال 1764 از ایران دیدن کرد، ده ها اروپایی دیگر به ایران سفر کردند و هر کدام به وسعت میدان دید خود سفرنامه ای از خود به یادگار گذاشتند، اما دستاورد هیچ یک از آنها به…